ЯК НАПИСАТИ ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ

4-4-2018

За час навчання у Вузі студенти тричі стикаються з необхідністю про-ходіння практики (або навчальної ознайомчої, виробничої та переддипломної). Якщо перша, навчальна практика лише знайомить студента з підприєа час навчання у Вузі студенти тричі стикаються з необхідністю про-ходіння практики (або навчальної ознайомчої, виробничої та переддипломної). Якщо перша, навчальна практика лише знайомить студента з підприємством або організацією, її структурою, видами діяльності та основними процесами, то при проходженні виробничої та переддипломної практики студент застосовує свої знання та навички в певній галузі.Перед тим як прочитати цю статью, рекомендую замовити отчет по практике за короткий проміжок часу та за доступною ціною

Переддипломна практика – це відмінний шанс отримати не тільки досвід робіт и по спеціальності, але і роботу. Часто студентам останніх курсів, які виявили себе під час проходження практики, пропонують повернутися на підприємство після закінчення Вузу.

Цілі кожної з практик різні: від закріплення теоретичних знань до освоєння практичних навичок. Тим не менш, в кінці кожної з них студенту необхідно узагальнити отриману інформацію, сформувати уявлення про ту або іншу роботу на підприємстві, провести деякий дослідження і представити все це у формі звіту.

Звіт по практиці – це важливий документ, від якості якого залежить оцінка за виконану вами роботу. Це ваш рапорт про успішно виконаних завданнях і цілях практики, а тому потрібно приділити особливу увагу його змісту.

Звіт з практики містить загальну інформацію про підприємстві або організації, її правовий статус, організаційну структуру та види діяльності. Цю інформацію потрібно зібрати в перші дні проходження практики. Тут допоможуть такі документи як статут, положення, посадові інструкції, типові договори та інші внутрішні документи.

Наступний важливий складовою звіту по практиці є опис функцій і процесів, виконуваних на підприємстві, в підрозділі або конкретним фахівцем, посаду, яку ви займаєте при проходженні практики. Тут слід докладно опи-сать все, що ви робите в якості спеціаліста, провести відповідні дослідження, сформулювати висновки і пропозиції по вдосконаленню діяльності.

Варто відзначити, що якість звіту залежить не тільки від глибини дослідження, але і відповідності стандартам і нормам, встановленим у вашому Вузі. Тому перед початком написання звіту по практиці слід отримати методичний посібник на кафедрі або в бібліотеці. В методичці є вимоги щодо змісту звіту (мета, задачі, основні параграфи тощо), так і за його оформлення (шрифт, поля, колонтитули тощо). Суворе відповідність цим вимогам – запорука успішної здачі звіту та отримання високої оцінки.

Перший етап написання звіту – це збір і аналіз інформації. Саме від цього ця-па в більшій мірі залежить його якість. Для того, щоб зібрати весь потрібний матеріал і

засвоїти інформацію, необхідно відвідувати консультації з кураторами (керівником від місця практики та керівником від навчального закладу). Після збору необхідно присту-пити до аналізу інформації. Тут варто звернути увагу на установчі документи, нормативну базу, яка регулює діяльність підприємства (організації) або його структурного підрозділу.

Наступний етап – безпосереднє написання пояснювальної записки (звіту). Як правило, структура звіту виглядає наступним чином: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновок, список літератури і додатки.

На титульному аркуші зазначаються відомості про найменування навчального закладу, вид роботи, місце проходження практики, відомості про автора та керівника практики від Вузу. У змісті зазначаються всі розділи роботи з вказанням сторінок.

У вступі слід виділити мету і завдання роботи, період проходження практики, об’єкт практики та посада, займана студентом на підприємстві/ організації.

В основній частині роботи можна виділити теоретичний і практичний розділ. Тут наводяться всі розрахунки, формулюється потрібна інформація, проводиться дослідження та формулюються висновки і пропозиції.

В заключній частині роботи автор робить висновки щодо завдань, постав-ленним у вступній частині роботи і вирішуваним в основній частині, формулюються висновки і перераховуються заходи по вдосконаленню діяльності.

Список літератури містить вихідні дані всіх використаних джерел (нор-мативных документів, навчальних посібників, статей тощо), посилань на інтернет-джерела, посилань на документи підприємства.

В додаток можна винести занадто громіздкі малюнки або таблиці, документи, виписки тощо

Крім звіту з практики від студента часто вимагається заповнення щоденника про про-ходінні практиці, відгуку-характеристики керівника з місця практики. Щоденник та характеристика прикладаються до звіту, є його невід’ємною частиною незалежно від виду практики.

Щоденник являє собою таблицю, в якій пропонується заповнити такі графи: дата (день і місяць), зміст праці (що саме було зроблено цей день), оцінка керівника з місця практики, підпис керівника від місця практики.

У відкликання зазначаються відомості про студента, період і місце проходження практики, посади, в якій студент проходив практику. Тут керівникові від місця практики потрібно дати розгорнуту оцінку роботі студента, його знань і особистим якостям. А також оцінити цю роботу за п’ятибальною шкалою.

Заключний етап проходження практики – це захист звіту. Тут слід під-готуватися так, щоб під час захисту орієнтуватися у звіті в темах, що містяться в ньому. Іноді для наочності вимагають підготувати презентацію в спеціальній програмі Power Point. Її структура гранично проста: титульний аркуш та основні відомості. В презентацію виносять основні малюнки і таблиці, які демонструють аналітичну, іс-слідчу роботу студента, сформульовані висновки і пропозиції щодо вдосконалення діяльності конкретного фахівця, структурного підрозділу або підприємства в цілому.

Отже, сподіваємося, наші рекомендації допоможуть вам написати грамотний і якісний звіт. Якщо ж ви сумніваєтеся у своїх силах, у вас не вистачає часу, або є інші причини, за якими ви не можете написати звіт самостійно, ми можемо допомогти вам. Звертайтеся.